szkolenie react redux typescript
PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

Program szkolenia

Wprowadzenie

Czym jest React.js
DOM oraz VirtualDOM
Szablony JSX

Konfiguracja oraz kompilacja

Babel
WebPack - module bundler
Automatyczna transpilacja ES6, JSX, SCSS
Pluginy webpack
DevServer i automatyczne przeładowywanie modułów

TypeScript

Silne typowanie
Klasy i interfejsy
Dekoratory klas
Import oraz eksport modułów

ECMAScript 2015 (ES6)

Arrow function (lambda)
Const, let
Promise
Async, await
Spread and rest params
Template literals
Destructured, assignment
Object enhancement
Moduły

Komponenty

Komponent funkcyjny
Klasa komponentu
Atrybuty komponentów
Zarządzanie stanem
Jednokierunkowy przepływ danych
Renderowanie warunkowe oraz pętle
Obsługa zdarzeń
Weryfikacja atrybutów komponentów
Cykl życia komponentu
Komponenty wyższego rzędu i kontenery

Formularze

Detekcja zmian
Walidacja

Komunikacja z serwerem danych

Zapis, odczyt oraz modyfikacja danych - RESTful
Komunikacja z inną domeną (CORS)

React router

Konfiguracja routingu
Parametry URL
Zagnieżdżenia
Dynamiczne ścieżki
Prywatne ścieżki (autoryzacja)
Przekierowania

Architektura Flux

Podstawy architektury Flux
Konfiguracja stanu
Akcje i kreatory akcji
Kontrola przepływu - waitFor
Niemutowalne dane - immutable data

Redux

Zarządzanie stanem
Middleware
Operacje asynchroniczne

Preprocesory CSS - wprowadzenie

Dobre praktyki

Debugowanie
Narzędzia deweloperskie - chrome
Antypaterny
Cel szkolenia
Uczestnik szkolenia dowie się jak praktycznie tworzyć wydajne aplikacje internetowe w oparciu o nowoczesne narzędzia: React.js, Webpack oraz Flux. Pozna też dobre praktyki tworzenia aplikacji oraz rozwinie swoją wiedzę o języku JavaScript.
Po ukończeniu szkolenia będzie potrafił samodzielnie zbudować aplikację komunikującą się z serwerem HTTP.
Adresaci szkolenia
Szkolenie React I Redux adresowane jest do programistów znających podstawy języka JavaScript HTML oraz CSS.
Czas trwania szkolenia