szkolenie
angular
zaawansowane

――

Angular to duży framework SPA przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych klasy enterprise. Ze względu na jego stabilność oraz niezliczoną liczbę wbudowanych funkcjonalności, jest idealnym wyborem dla dużych firm IT (ale nie tylko), które utrzymują wiele zespołów i projektów. Ustandaryzowany 'workflow' we wszystkich projektach, zdecydowanie ułatwia ich utrzymanie.

Cel szkolenia
Szkolenia prowadzone są wg najbardziej aktualnych sposóbów programowania w JS/TS oraz na najnowszych wersjach frameworków i bibliotek.
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy o frameworku Angular (przede wszystkim) w zakresie rozwiązań architektonicznych, które pozwolą na rozwijanie kodu, z utrzymaniem wysokiej skalowalności oraz wydajności aplikacji.
Program szkolenia
Program można modyfikować lub łączyć z programami innych moich szkoleń; jednak przed zamówieniem należy uzgodnić taką zmianę.
 • Architektura aplikacji wprowadzenie

  • Monorepo
  • Micro Frontends
  • Push-based Archtectures
  • Domain-Driven Design (DDD)
 • Multi-project Angular workspace (lub Nx) monorepo

  • Tworzenie aplikacji
  • Tworzenie biblioteki
  • Zasady i ograniczenia dostępności
  • Code sharing
   • NPM publish
   • Webpack Module Federation
 • Programowanie reaktywne - RxJs

  • Tworzenie strumieni
   • Observable
   • Subject
   • BehaviorSubject
   • ReplaySubject
  • Operatory
   • przetwarzanie: map, buffer, group, scan ...
   • Filtrowanie: filter, throttling, skip, debounce ...
   • Łączenie: zip, merge, combine latest …
   • warunkowe: iif, every
   • narzędzia: tap, delay, toObservable
   • własne operatory
  • Przydatne mechanizmy
   • Higher order observables
   • Cold and Hot observables
 • Reaktywne zarządzanie stanem aplikacji Angularowej

  • Omówienie architektury Redux
  • RxJs/BehaviorSubject state
   • set & get state
   • map to entities
   • loading state
   • routing state
 • Signals - zarządzanie stanem

  • create, update & mutate
  • effect
  • integration with NGRX or Observables
  • Angular Composables
 • Komponenty

  • Ograniczenie odpowiedzialności komponentów & reużywalność
  • Rodzaje komponentów
   • smart
   • dump
   • headless
   • compound
  • Jak działa change detector i strategie detekcji
  • Immutable & mutable
 • Dyrektywy

  • Własne dyrektywy strukturalne i atrybutowe
  • Wykorzystanie serwisów w dyrektywach
   • ViewContainerRef
   • TemplateRef
   • ComponentFactoryResolver
  • Export dyrektywy
  • HostListener & HostBinding
 • Dynamiczne tworzenie formularzy (z pliku JSON)

  • Dynamiczne tworzenie modelu formularza - form builder
  • Dynamiczne tworzenie instancji komponentów/kontrolek
  • Walidacja
  • Zdarzenia
  • Własne, niestandardowe kontrolki formularzy - form API
 • Routing

  • Parametryzowanie routingu
  • Zagnieżdżanie routingu
  • Guards
  • Resolvers
 • Komunikacja z serwerem WebSocket

  • RxJs - webSocket
  • Zdarzenia: open, close, message, send
 • Zapis danych w przeglądarce

  • IndexedDB
  • LocalStorage
 • Angular PWA (opcjonalnie)

  • Manifest
  • Service-worker
  • Powiadomienia web push
   • konfiguracja
   • biblioteka web-push
 • Angular Material Design

  • Tworzenie layoutu aplikacji z użyciem schematics
  • Kontrolki formularzy
 • Konfiguracja

  • Zmienne środowiskowe
  • Proxy
  • ESLint
Czas trwania
Szkolenie można wydłużyć lub skrócić po wcześniejszym uzgodnieniu.
Szkolenie trwa 3 dni
Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowanie jest do programistów znających już Angulara a chcących rozszerzyć wiedzę o dodatkowe informacje i techniki zaawansowane.
Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy
Może być zrealizowane stacjonarnie lub zdalnie.

Wycena szkolenia grupowego
Cena usługi zależy od czasu trwania szkolenia oraz liczby uczestników.
CENA NETTO: 0
Wycena zajęć indywidualnych
CENA: 0
Lekcja poza pakietem: 100 zł
Pierwsza lekcja próbna jest bezpłatna
Informacje dodatkowe
Jak przygotować się do szkolenia
Informacje ogólne

Info ogólne
 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin lekcyjnych + przerwy.
 • Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia bądź na czas. Standardowo zaczynamy o 9:00 - o ile nie zostało ustalone inaczej.
 • Jest ważne, abyś biegle posługiwał się komputerem oraz znał podstawowe skróty klawiaturowe; np. Alt+Tab.
 • W czasie szkolenie postaraj się nie używać telefonu i innych rozpraszaczy; dobrze jest też wyłączyć wszystkie niepotrzebne aplikacje na komputerze.
 • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje materiały w formie elektronicznej. Są to repozytoria git z kodem do ewentualnej analizy.

Sprzęt oraz oprogramowanie uczestnika

Niezbędny sprzęt

 • Szybki komputer (np. i5 lub i7, SSD, min. 8GB RAM) z uprawnieniami administratora.
 • Dwa monitory oraz włączona kamerka internetowa - niezbędne podczas szkolenia zdalnego.
 • Zaopatrz się we wszystko, co może być użyteczne np. myszkę czy notatnik.

Niezbędne oprogramowanie

Sala szkoleniowa

Jeżeli szkolenie odbywa się w siedzibie klienta w sali szkoleniowej potrzebne są:

 • szybki internet
 • dobry rzutnik - najlepiej HDMI
 • flipchart - opcjonalnie
 • komfortowa przestrzeń dla każdego uczestnika
 • możliwość swobodnego podejścia (przez trenera) do każdego uczestnika szkolenia

v. 1.0.337