szkolenie javascript podstawy
WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W JAVASCRIPT

Program szkolenia

Wprowadzenie do JavaScript

Osadzanie skrytpów w dokumencie HTML

Typy zmiennych

Liczby
Ciągi znaków
Wartości logiczne
Obiekty
Kolekcje
Null i Undefined

Operatory

Funkcje

Wywołanie funkcji
Parametry funkcji
Zwracanie wartości przez funkcję
Funkcje anonimowe oraz automatyczne
Przykładowe funkcje predefiniowane
Callbacki

Zasięg zmiennych

Document Object Model (DOM)

Drzewo obiektów
Referencje do elementów
Tworzenie modyfikacja oraz usuwanie elementów drzewa DOM

Zdarzenia w JavaScript

Rodzaje zdarzeń
Nasłuchiwanie oraz emitowanie zdarzeń
Zdarzenia własne

Obiektowość w JavaScript

Własne obiekty
Klasa obiektu
Dziedziczenie
Stałe

Sterowanie przepływem programu

Instrukcje warunkowe
Instrukcja switch
Pętle: for, for in, while oraz do while

Kontrolowanie czasu

Opóźnienie wykonania kodu
Interwał czasowy

Komunikacja z serwerem

Wysyłanie i odbieranie danych w formacie JSON
Metody RESTful (GET, POST, DELETE, PUT, PATCH)

Formularze w JavaScript

Tworzenie interaktywnych formularzy
Walidacja danych w formularzach

Architektura MVC (Model-View-Controller)

Zagadnienia zaawansowane

Domknięcia (closures)
Debugowanie i rozwiązywanie problemów
Optymalizacja
Cel szkolenia
Założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy o języku JavaScript z użyciem praktycznych przykładów.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zbudować aplikację internetową (Single-page app) w oparciu o dobre praktyki i wzorzec projektowy MVCDowie się również jak komunikować się z serwerem HTTP oraz jak radzić sobie z problemami.
Adresaci szkolenia
Szkolenie JavaScript podstawy adresowane jest dla wszystkich, którzy chcą poznać podstawy języka JavaScript. Wymagana jest znajomość podstaw programowania oraz języków HTML i CSS.
Czas trwania szkolenia